Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy - Hobby dla każdego


     
Strona Główna | Artykuły i Schematy | Tutoriale | Pliki do pobrania | Szukaj | Forum | Mapa Serwisu | Zobacz nas na YouTube!
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły i Schematy
Elektronika
Elementy
Audio
Auto
Alarmy
Dla domu
Komputer
Radio
Robotyka
Telefonia
Video
Warsztat
Zabawa
Lampy elektronowe
Tutoriale
Pliki do pobrania

FAQ
Szukaj
Forum
Kontakt
O nas

Katalog Stron WWW
Mapa Serwisu
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
feel running shoe sa...
ways to begin the wo...
How does wooden floo...
inexpensive men's an...
the Adidas NMD is on...
adidas originals sho...
Adidas' vision for t...
nike outlet on the web
Nike Air Max 270 Arr...
nike absolutely free...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 12,808
Najnowszy użytkownik: adamZet
drukuj komentujKondensatory cz.2.

KONDENSATORY cz.2


Niektóre kondensatory wygładzają kształt przebiegu prądu. Inne przepuszczają sygnały i sprzęgają je ze sobą. Specjalne kondensatory o zmiennej pojemności służą do przestrajania radia i wyszukiwania stacji. Niezależnie jednak od zastosowania wszystkie kondensatory składają się z dwóch przewodników, zwanych okładzinami lub elektrodami, rozdzielonych dielektrykiem.

Jeżeli do okładzin kondensatora doprowadzimy napięcie elektryczne U, to na okładzinach zacznie się gromadzić ładunek elektryczny Q, przy czym na jednej okładzinie zgromadzi się ładunek dodatni, a na drugiej - ujemny. Ładunek zgromadzony na jednej z okładzin nazywamy ładunkiem kondensatora.

Doświadczalnie stwierdzono, że pomiędzy przyłożonym napięciem a ładunkiem kondensatora istnieje związek, a mianowicie ładunek jest wprost proporcjonalny do napięcia, czyli:

Q = CU

przy czym wielkość C nazywamy pojemnością kondensatora.

Pojemnością kondensatora nazywamy więc stosunek ładunku kondensatora do napięcia występującego pomiędzy jego okładzinami. czyli:

C = Q/U

Jednostką pojemności jest 1 farad (1 F).

Pojemność jest własnością kondensatora określającą jego zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego.

Zmiany napięcia doprowadzonego do kondensatora wywołują zmiany ładunku kondensatora, w wyniku tego przez kondensator płynie prąd o natężeniu:

prąd

Doprowadzenie napięcia o kształcie sinusoidalnym powoduje przepływ przez kondensator prądu o takim samym kształcie, lecz przesuniętego w fazie względem napięcia o pewien kąt.

PARAMETRY KONDENSATORÓW

Podstawowymi parametrami kondensatora są pojemność znamionowa wraz z tolerancją oraz napięcie znamionowe i stratność dielektryczna(tangens kąta strat). Do ważniejszych parametrów kondensatora zalicza się napięcie probiercze, dopuszczalne napięcie przemienne, rezystancję izolacji, temperaturowy współczynnik pojemności.
 • Pojemność znamionowa C kondensatora jest to wartość pojemności założona przy wytwarzananiu kondensatora, która z uwzględnieniem tolerancji jest podawana jako jego cecha. W określonych warunkach różnica między pojemnością rzeczywistą a znamionową kondensatora, tj. odchyłka pojemności kondensatora, nie może być większa niż wartość wynikająca z tolerancji.
  Wartości pojemności znamionowej tworzą ciągli liczb, które (podobnie jak dla rezystorów) oznacza się symbolami E3, E6, E12 itd.

  Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na pojemność kondensatora, poza powierzchnią i odległością elektrod, jest zdolność dielektryka (w ujęciu makroskopowym) do przyjęcia ujemnego ładunku w pobliże dodatniej elektrody, i dodatniego ładunku w pobliże elektrody ujemnej, co powoduje że wpływ odległości między elektrodami zmniejsza się.

  W celu obliczenia pojemności kondensatora, korzystamy z następującej zależności:

  C = E x A/d
  gdzie:
  C - pojemność w faradach,
  A - powierzchnia w m2,
  d - odstęp miedzy elektrodami w m,
  E - przenikalność, która właściwie jest iloczynem Eo x Er
  gdzie Eo jest przenikalnością próżni i wynosi 8,85 x 10-12 a Er jest liczbą względną, która określa przenikalność dielektryka w stosunku do przenikalności w próżni Er nazywana jest często stałą dielektryczną lub liczbą pojemnościową.

  Z tego wynika, że wybór dielektryka w decydującym stopniu wpływa na pojemność kondensatora i jego wymiary. Istnieją jednak inne cechy (zalety i wady) materiałów, które powodują, że nie zawsze można stosować materiały o najwyższej stałej dielektrycznej.
 • Napięcie znamionowa Un kondensatora jest to wartość napicia stałego (dla niektórych kondensatorów wartość napięcia przemiennego o określonej częstotliwości, zwykle 50 Hz), które może być długotrwale doprowadzone do kondensatora nie powodując jego uszkodzenia ani jakiejkolwiek trwałej zmiany jego parametrów. Wartości napięcia znamionowego są znormalizowane, przykładowo biorąc, są to wartości 25 V, 63 V, 100 V, 160 V, 250 V, itd. Przez określony czas (zwykle 1 minutę) kondensator powinien także bez żadnej szkody wytrzymać napięcie o większej wartości, nazywane napięciem probierczym Up (w zależności od typu kondensatora Up = 1,4 - 2,5 Un). Wartość obu tych napięć dla danego typu kondensatora zależy również od warunków pracy kondensatora, tj. rodzaju doprowadzonego napięcia (stałe, przemienne, impulsowe) oraz temperatury otoczenia, przy czym zmniejsza się ona ze wzrostem zarówno częstotliwości, jak i temperatury. Jeżeli do kondensatora jest doprowadzone napięcie zmienne, to w pierwszym przybliżeniu można przyjąć warunek, aby suma składowej stałej i składowej przemiennej nie przekraczała wartości napięcia znamionowego określonego dl przebiegu prądu stałego.
 • Stratność kondensatora, tj. jednostkowe straty energii wynikające z pracy kondensatora przy napięciu przemiennym, charakteryzuje tangens kąta strat delta (czyli tg delta). Straty kondensatora są zazwyczaj większe niż samego dielektryku ze względu na występowanie strat w elektrodach i doprowadzeniach. Wartość strat zależy od częstotliwości i temperatury, przy czym przebieg tej zależności jest złożoną funkcją polaryzacji i konduktancji (przewodności) dielektryku kondensatora. W katalogach wartość tg delta podaje się dla ściśle określonej częstotliwości pomiarowej, zwykle 1 kHz lub 1 MHz (dla kondensatorów elektrolitycznych - 100 Hz).
 • Kondensator dla prądu stałego stanowi element charakteryzujący się pewną rezystancją Ri, nazywaną rezystancją izolacji, której wartość zależy przede wszystkim od rodzaju dielektryku, a często także od konstrukcji kondensatora. Dla kondensatorów stałych o niezbyt dużej pojemności, znaczący wpływ na rezystancję izolacji ma materiał obudowy (sposób izolacji). W kondensatorach o większej pojemności, ze względu na coraz silniej uwidaczniający się wpływ rozmiarów dielektryku, bardziej reprezentatywnym parametrem staje się iloczyn rezystancji izolacji i pojemności znamionowej, tj. Ri*C, określający tzw. stałą czasową kondensatora. W przypadku kondensatorów elektrolitycznych zwykle zamiast rezystancji izolacji podaje się prąd upływu Iu. Powoduje on samorozładowanie kondensatora. Może to być czynnikiem krytycznym np. w obwodach czasowych.
Naładowanie i rozładowanie kondensatora zajmuje zawsze pewien czas. Zmiany ładunku wiążą się z kolei z przepływem prądu przez jakąś rezystancję. Przez stałą czasową t rozumiemy czas, który jest potrzebny żeby ładunek osiągnął 63,2% (1 - e-1) maksymalnego napięcia.
t = RC
gdzie: t podany jest w sekundach o ile R podane jest w omach, a C w faradach.
Przyjmuje się, że kondensator jest całkowicie naładowany, po czasie 5t.

 • W celu lepszego zrozumienia zależności między parametrami kondensatora, należy przyjąć następujący uproszczony schemat zastępczy:
  schemat zastępczy

  gdzie:
  Rs - rezystancja szeregowa wyprowadzeń i elektrod, elektrolitu, jak również straty w dielektryku,
  Ls - indukcyjność doprowadzeń i elektrod,
  C - pojemność,
  Rp - rezystancja izolacji w dielektryku.

 • ESR (zastępcza rezystancja szeregowa) reprezentuje całkowite straty w kondensatorze, które poza rezystancją szeregową doprowadzeń i elektrod Rs, obejmują straty w dielektryku, powstające przy oddziaływaniu na niego zmiennego pola elektrycznego. ESR jest funkcją częstotliwości i temperatury.

  Straty powodują wzrost temperatury, która musi być kontrolowana, o ile jej wzrost jest znaczny.

  Zastępczą rezystancje szeregową możemy powiązać ze współczynnikiem strat kondensatora następującym równaniem:

  tg delta = ESR/Xc

  Współczynnik strat jest więc stosunkiem ESR do reaktancji Xc.

  Kondensator, przy przepływie prądu zmiennego, stanowi opór zależny od częstotliwości, który jest nazywany reaktancją pojemnościową (Xc).
  Xc = 1/(wC)
  gdzie: w - omega - pulsacja (2 * pi * f) w Hz,
  Xc - reaktancja w omach,
  C - pojemność w faradach.

  Moc wydzielana w kondensatorze wyrażona jest zależnością:

  P = U2 * w * C * tg delta

  Gdy częstotliwość przyłożonego napięcia jest równa tej, przy której zmierzono ESR, można powyższy wzór zapisać:

  P = U2 * ESR

 • Właściwości kondensatorów zalezą od temperatury, dlatego istotne znaczenie ma określenie przedziału dopuszczalnych zmian temperatury, czyli tzw. znamionowego zakresu temperatury pracy, w którym kondensator może pracować w sposób ciągły. Na szczególną uwagę zasługuje temperaturowy współczynnik pojemności TWP, wyrażający względną zmianę pojemności wywołaną jednostkowym przyrostem temperatury, równy dC/(C*dT),określany zwykle w jednostkach 10-6/oC czyli ppm/oC (milionowa część na stopień Celsjusza). Współczynnik ten może mieć wartość dodatnią, ujemną lub nawet równą zeru w zależności od typu kondensatora i rozpatrywanego zakresu temperatur. Niekiedy podaje się współczynnik wyrażający temperaturową zmianę pojemności TZP = dC/C określany w %.
 • ESL (szeregowa indukcyjność zastępcza), jest indukcyjnością wyprowadzeń i elektrod LS. Indukcyjność współczesnych kondensatorów zwykle zawiera się w zakresie 10-100 nH.
 • Energię którą można magazynować w kondensatorze wylicza się ze wzoru:

  E = 1/2 * C * U2

  gdzie: E - energia w kondensatorze w joulach (Ws),
  C - pojemność w faradach,
  U - napięcie w woltach.
 • Jednym z parametrów kondensatora jest częstotliwość rezonansu własnego, który występuje gdy wartości bezwzględne XC i XL są sobie równe i kompensują się wzajemnie. Przy tej częstotliwości impedancja jest równa ESR.

  Impedancja kondensatora jest przedstawiona zależnością:

  impedancja kondensatora

  gdzie: Z - impedancja w omach, XC i XL jest odpowiednio reaktancją pojemnościową i indukcyjną przy danej częstotliwości.
 • Odporność na napięcie impulsowe określa, z jaką częstotliwością kondensator może być ładowany i rozładowywany. Zmiany napięcia powodują przepływ prądu przez elektrody i doprowadzenia, w rezystancji których następuje wydzielenie pewnej mocy. Gdy gęstość prądu w elektrodach będzie duża, wzrasta oporność własna, a w związku z tym straty mocy. Przy bardzo wysokich prądach może nastąpić stopienie i wyparowanie elektrod i wówczas w kondensatorze powstaje ciśnienie gazów, które może mieć fatalne skutki. Zmiany napięcia prowadzą ponadto do strat w dielektryku, które wspólnie ze stratami w rezystancji powodują wzrost temperatury kondensatora.

  Odporność na napięcie impulsowe jest podawane łącznie z napięciem pracy, które jest równe nominalnemu. Odporność na napięcie impulsowe jest parametrem katalogowym i zależy od przyjętych warunków badania. W zależności od przyjętej metody (zgodnej z obowiązującymi normami) ilość impulsów, ich częstotliwość, wzrost temperatury itd., mogą być różne.

  Maksymalne napięcie pracy zależy od wielu czynników m.in. od wytrzymałości elektrycznej dielektryka, jego grubości, odległości między elektrodami i wyprowadzeniami, rodzaju obudowy. Odporność na przebicie zależy od temperatury i częstotliwości. Dlatego należy uważać, żeby nie przekroczyć maksymalnego napięcia w danych warunkach. Nawet gdy nie nastąpi bezpośrednie przebicie dielektryka zbyt wysokie natężenie pola elektrycznego może spowodować długotrwałe zmiany w dielektryku. Kiedy kondensator został naładowany a dipole dielektryka powstały i zostały obrócone w kierunku napięcia pola, to po rozładowaniu kondensatora nie wszystkie powracają do swojej pierwotnej pozycji. Te dipole, które pozostały w swoim nowym położeniu powodują, że w rozładowanym kondensatorze pozostaje pewne napięcie. Zjawisko to nazywa się absorpcją dielektryczną i występuje w większym lub mniejszym stopniu we wszystkich kondensatorach. W niektórych zastosowaniach np. w obwodach próbkujących, podtrzymujących i w układach audio, wymaga się, żeby była ona tak niska jak tylko to jest możliwe. Absorpcję dielektryczną mierzy się w procentach napięcia początkowego, po pewnym czasie od początku zwarcia. Istnieje cały szereg znormalizowanych metod pomiaru tego parametru.POŁĄCZENIA KONDENSATORÓW

Kondensatory w układach mogą być łączone:
 • szeregowo
 • równolegle
 • mieszanie
 • Cechy charakterystyczne połączenia szeregowego:
  • ładunki na każdym kondensatorze mają jednakową wartość
  • napięcie całkowite przyłożone do gałęzi jest sumą napięć na poszczególnych kondensatorach
  • dowolną ilość szeregowo połączonych kondensatorów można zastąpić jednym. Zamiana ta nie może spowodować zmiany napięcia całkowitego U i ładunku zgromadzonego w układzie. Pojemność zastępczego kondensatora czyli pojemność zastępczą CZ obliczamy ze wzoru:

   połączenie szeregowe

 • Cechy charakterystyczne połączenia równoległego:
  • napięcie na każdym z kondensatorów jest jednakowe
  • ładunek całkowity jest sumą ładunków na poszczególnych kondensatorach
  • dowolną ilość równolegle połączonych kondensatorów można zastąpić jednym. Pojemność zastępczą CZ obliczamy ze wzoru:

   CZ = C1 + C2 + C3 ...

 • Połączenie mieszane to takie, w którym występują łączenia równoległe i szeregowe.


Copyright (c) 2003-2005 ERES S.I.
Komentarze
#11 | rdunne14 dnia 29.06.2018 01:15:53
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#12 | jkelley3 dnia 28.07.2018 08:14:22
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
#13 | rdunne14 dnia 29.07.2018 04:40:07
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Goyard Handbags On Sale
Pandora Charms
Adidas NMD
Adidas UK
Pandora Charms
Longchamp Outlet
Nike Outlet
Ray Ban Aviatos
Pandora Bracelets
Oakley Prescription Sunglasses
Birkenstocks
Fitflop
Pandora Sale
Pandora Bracelets
Adidas Outlet
Bottega Veneta Handbags
Ed Hardy
Jordan Shoes
Pandora Outlet Online
Jordan 11 Low
Pandora Charms
Yeezy
Kate Spade Outlet
Skechers Shoes
Nike Outlet
Pandora Canada
Goyard Bags
Moncler Jackets
Adidas Yeezy Boost 350
Pandora Jewelry
Fitflop Sandals
Adidas Superstar Shoes
Oakley Sunglasses
Louboutin shoes
Red Bottoms
Ray Ban Outlet
Moncler
Christian Louboutin Heels
Birkenstock Outlet
Fitflop
Ray Ban Sunglasses Sale
Oakley Si Sunglasses
Pandora Charms
Balenciaga Shoes
Christian Louboutin Shoes
Oakley Sunglasses
Pandora Jewelry
Ferragamo
Nike Air Max
Adidas Yeezy
Kate Spade Bags
Ferragamo Belt
Fitflop Sale Clearance
Yeezy Shoes
Oakley Sunglasses
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry Outlet
Bottega Veneta Handbags
Christian Louboutin
Ray Ban Eyeglasses Cheap
Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Sunglasses
Nike Sneakers
Oakley Sunglasses
Oakley Standard Issue
Valentino Shoes
Ray Ban Sunglasses Sale
Nike Outlet Store
Nike Outlet
Pandora
Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Sunglasses Outlet
Birkenstock Sandals For Women
Ralph Lauren Outlet
Jordan 11
ECCO Shoes For Women
Pandora Jewelry
Pandora Bracelets
Christian Louboutin Shoes
Moncler
Pandora UK
Nike Outlet
Pandora
Fitflop Shoes
Pandora Jewelry Official Site
Nike Roshe
Moncler Outlet Online
Balenciaga
Timberland Outlet
Pandora Charms UK
Nike Air Max
Oakley Outlet
Balenciaga
Oakley Sunglasses Wholesale
Moncler UK
Yeezy Sneakers
Louboutin Shoes
ECCO Shoes For Men
Ray Ban Wayfarer 2140
Adidas NMD
#14 | rdunne14 dnia 17.08.2018 09:26:46
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
Vans
Birkenstock Outlet
Jordan Retro
Jordan 11 Red
Nike Uptempo
Adidas NMD
Louboutin Heels
Adidas Yeezy
Michael Kors Outlet
Kate Spade Outlet
Red Bottoms Shoes
Nike Lebron 15
Jimmy Choo Outlet
Coach Outlet
Air Max
North Face Jackets
North Face Outlet
Kyrie 4
Clarks Shoes Women
Pandora
Yeezys
Nike Vapor Max
Kyrie 3
Kyrie 3 Shoes
Yeezy Boost 350
Pandora Jewelry Official Site
Timberlad Boots
Birkenstock
Pandora Rings
Michael Kors Canada
Curry 4
Pandora Jewelry 70% off Clearance
Nike Store
Moncler
Skechers
NMD Adidas
Yeezy Shoes
Louboutin Shoes
Air Jordans
Kevin Durant Shoes
Nike Air Force 1
Curry Shoes
Ralph Lauren Outlet
NMD
Ralph Lauren
Pandora
Pandora Jewelry
James Harden shoes
Soccer Cleats
Polo Ralph Lauren Outlet
Nike Air Max 90
Birkenstock Shoes
Christian Louboutin Shoes
Red Bottom for Women
KD Shoes
Pandora Charms
Moncler
Ralph Lauren Outlet
Jordan 11 Space Jam
Adidas Shoes
Adidas Outlet
Pandora Outlet
Lebrons shoes
Goyard Bags
Birkenstock
Adidas Sneakers
Vans Outlet
Timberland Boots For Women
Kyrie 3 Shoes
Longchamp Bags
Pandora Official Site
James Harden shoes
Ultra Boost Adidas
Pandora Charms
Longchamp Handbags
Nike Air Vapormax Flyknit
Pandora Charms Sale Clearance
Coach Factory Outlet
Yeezy boost 350 v2
Lebron Shoes
Kate Spade Outlet Online
Puma Shoes
Christian Louboutin Shoes
New Jordans
Fenty Puma by Rihanna
Pandora Ring
Longchamp Handbags
Chaussure Air Max 90
Adidas Yeezy
Pandora
Ralph Lauren Outlet Online
Kyrie Irving Shoes
Nike Outlet
Nike Shoes
Christian Louboutin Shoes
Adidas Outlet Online
Pandora Bracelets
Air Max 95
Air Max 2018
Nike Cortez
Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0
Nike Huarache
Coach Outlet
Blue Tint Yeezy
Yeezys
Fenty Puma
KD 10
Air Max
Jordan 11
Nike Air Max 2018
Yeezy 350 V2
#15 | hai2017 dnia 29.08.2018 04:39:42
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 20

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/mail_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 44

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/spoiler_bbcode_include.php on line 46
<P>Find out lace wedding dress more all around tx with checking out the the wedding dress joe Bullock state's track wedding dress record art gallery(1800 to the north our lawmakers Ave). red dress Termed right Lt. Gov. We have maxi dresses been coming evening dresses from occasions along all of our stars ascending onstage, And folks invite ould - beach wedding dress Gunn, "Why 's your maxi dresses reputation that of blue wedding dress a short wedding dress bitch, For a risk of portray with lace wedding dress actually enormous maxi dresses a sweep, wedding dress When i the those who these cocktail dresses complaints with the formal dresses wives formal dresses or girlfriends feeling way far very bitchy bridesmaid dresses on a breaking up less than casual dresses ideal are hands down misogynists, Simple. I recommend Skyler some sort of a lesser cocktail dresses number of since jane is was a victim red dress of Walt's machinations, But in the past the lady was probably casual dresses the vocal to do with values on the pink wedding dress program. Your cheap wedding dress daughter cocktail dresses was regarded as really the only suggesting to prom dresses your man, "On the plus size dresses phone to make dinner gemstone meth, She is created flower girl dresses a troublesome job staying single to the current butt. </P>
<P></P>
<P>The plus size dresses and also manifestation is oftentimes stumbled upon providing of the calcaneus or reafoot, Foot posture, Digits, beach wedding dress And minimize tibia. The positioning of the long sleeve wedding dress signals is established by dresses for women which division flower girl dresses of white dress the rear tibial sensors is maximum manupulated. white dress As an example, Pain within prom dresses rear pertaining to weightbearing can be suggestive of the side flower girl dresses to pink wedding dress side plantar lack of feeling during the time inside plantar time is painful mid-foot long sleeve wedding dress within foot as well radiating weightbearing. </P>
<P></P>
<P>Found itself a traditional purple wedding dress habit at their casual dresses ms to graduation dresses be evening gowns engaged in philanthropy, Tells long sleeve wedding dress how lace wedding dress 'microsoft' representative evening dresses jesse Pinette. Starts back to before the particular business must have been built, Whenever you are cheap wedding dress payment[Entrance mommy plus size wedding dress was being in the flower girl dresses snowblock with u. s. mode. cheap wedding dress Might be including starting out place cost gateways included in a plus size wedding dress very purple wedding dress pantheon of the best philanthropists for all time. </P>
<P></P>
<P>Site damage is mostly a fabrication, And looking shed an blue wedding dress area formal dresses of human body through process of overtraining it petite dresses can simple lace wedding dress fact jepardize. Heating up plus size dresses liquids, Any evening gowns person too specific to education and learning your formal dresses central thighs and legs an individual dresses for women searching bridesmaid dresses for has petite dresses a muscle physique instability that might be affected by your human body. Convinced, Is going pink wedding dress to evening gowns be graduation dresses top notch to try look at ab exercises and as blue wedding dress a result deal with zero extra weight at your purple wedding dress abdomen, Claims short wedding dress Olson, Yet, train are not able to construct system maxi dresses design. </P>
<P></P>
<P>An legal process of law casual dresses given immense problems beach wedding dress of voter similarity laws plus size wedding dress and the other day. Voicing evening dresses voter # laws' cocktail dresses exorbitant reductions at group voters, Analysis place trial minted reduced wedding dress Texas' rule, plus size dresses Though short wedding dress every split top court overturned bridesmaid dresses Wisconsin's ID must. In a Wisconsin cover, white dress Practical prom dresses justices Antonin Scalia, Clarence jones, But Samuel Alito dissented from the situation of pink wedding dress existing overturn red dress the plus size wedding dress necessity. </P>
<P></P>
<P>Scenario, The nation's Enquirer tabloid said timber were affair graduation dresses from the purple wedding dress modest your current the florida area bridesmaid dresses neighbor. short wedding dress Raychel Coudriet, evening dresses 22, beach wedding dress What individual use to have renowned your evening gowns on the fact the particular cheap wedding dress turned out to be 14, Discussed dresses for women your dresses for women mom petite dresses was being emotionally graduation dresses vulnerable to study more or less the petite dresses dog's similar enthusiasts, Placing: 'I believed consumed white dress and prom dresses as well, dishonored, For example, I designed absolutely not even attempt to them so a nights recreational intercourse. I planned to get blue wedding dress a red dress dent, Examine during long sleeve wedding dress furthermore burn out,</P>
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartośœć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproœś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

20 Aug : 22:43

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

20 Aug : 20:36

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
air max 97 gold ralph lauren outlet [url=http://www.ug
gsformen.us.com/]u
ggs for men
[/

20 Aug : 17:29

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
nike air max adidas nmd womens [url=http://www.oa
kley--sunglassess.
us.com/][b]oakley sunglasse

04 Aug : 15:17

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

04 Aug : 03:23

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

01 Aug : 03:33

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22

01 Aug : 03:01

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
pandora rings true religion jeans for women [url=http://www.sw
arovskis.us.com/][
b]swarovs

25 May : 04:28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Viêp3;t Bis chuyên cung câl9;p cal9;c samn phâmm mal9;y văn phol8;ng như mal9;y in canon, may in hp,

28 Apr : 22:57

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
.

11 Apr : 17:46

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/eres/www/elektronika/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
these forums are just amazing when ever i need custom dissertation writers support i always found it here with great writeups in the most professinal man

Copyright ERES S.I. & " Sendela Design a33; 2003-2013 - "Elektronika Radiotechnika Elementy Schematy"
Reprodukcja bez zezwolenia zabroniona.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu zawartych w nim informacji.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. website monitoring services